Εκπόνηση Μελετών

Image of three business people working at meetingΗ HARCOS Restaurant Consulting αναλαμβάνει την πλήρη συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων εστίασης και φιλοξενίας για την μελλοντική ανάπτυξη τους. Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Επιχειρηματικής Ανάπτυξης εκπονεί μεγάλη ποικιλία μελετών στις οποίες το πλαίσιο διερεύνησης και το περιεχόμενο διαμορφώνεται αποκλειστικά για τις ανάγκες του κάθε πελάτη.


Προκαταρκτικές Μελέτες Επενδύσεων

Οι Προκαταρκτικές Μελέτες Επενδύσεων εκπονούνται πριν από την πραγματοποίηση συγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων σε διαφόρους κλάδους (λιανικό εμπόριο, τουρισμός, εστίαση, αγροτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών προϊόντων), που περιλαμβάνουν την ανάλυση μιας σειράς ζητημάτων που άπτονται του σχεδιασμού και κατ” επέκταση της βιωσιμότητας της επένδυσης. Οι μελέτες μας, δίνουν στους δυνητικούς επενδυτές απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με:

 • την εκτίμηση της υπάρχουσας προσφοράς και ζήτησης προϊόντων & υπηρεσιών στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή,
 • την καταγραφή των προδιαγραφών της επένδυσης για να είναι ανταγωνιστική αλλά και βιώσιμη στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον (ενδεικτικά θέματα είναι: τοποθεσία, θεματολογία, μέγεθος, αρχιτεκτονικός προσανατολισμός, εξειδίκευση υπηρεσιών, ανταγωνισμός, στοχευόμενη αγορά, προοπτικές ανάπτυξης, κ.α.) και,
 • την αναπτυξιακή στρατηγική της επένδυσης και την αρχική εκτίμηση του συνολικού κόστους και των προσδοκώμενων εσόδων.
Η συμβολή της HARCOS!

Η HARCOS Restaurant Consulting παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (ενδεικτικά, ΕΣΠΑ, Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν. 4146/2013) Leader, Μέτρο 123Α: Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Πρόγραμμα Ενίσχυσης Νέων Αγροτών. Σχέδια βελτίωσης, κλπ) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού τομέα.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η HARCOS Restaurant Consulting, με γραφεία στην Πάτρα και Αμαλιάδα, καλύπτουν το σύνολο των επιχειρησιακών λειτουργιών μιας  μικρής-μεσαίας αλλά και μεγάλης επιχείρησης, όπως:

 • Προκαταρκτικές μελέτες επενδύσεων
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες Επενδύσεων
 • Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων
 • Εκτίμηση Οικονομικού Αντικτύπου (Economic Impact Assessment)
 • Μελέτες Χωροθέτησης (Site Location Analysis)
 • Συγγραφή Εγχειριδίων Λειτουργίας
 • Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)
 • Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών 
 • Μελέτες Υπαγωγής σε Επιδοτούμενα Προγράμματα
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Έρευνες Αγοράς
 • Μελέτες Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών Λειτουργιών
 • Μελέτες Αποτίμησης Επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2008, ISO 14000, HACCP κ.α.)
 • Δημιουργία Εταιρικής Ταυτότητας (Κατασκευή & Προώθηση Ιστοσελίδων, Internet Marketing, Affiliate Marketing, Διαφημίσεις Adwords κ.α.)