Η εταιρεία μας γνωστή για την πολύχρονη επιτυχημένη πορεία της σε συγγραφή και υλοποίηση έργων του ΕΣΠΑ και την εξειδίκευση της στον τουρισμό και την εστίαση, είναι η μόνη εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξασφαλίζοντας πλέον για τους πελάτες της που πληρούν τις προδιαγραφές:

1.την απαραίτητη χρηματοοικονομική ενίσχυση για την ένταξη και υλοποίηση του προγράμματος μέσω συνεργαζόμενου χρηματοπιστωτικού δικτύου.
2. συνεργαζόμενους εξειδικευμένους κατασκευαστές για σωστή, εύκολη και οικονομική τοποθέτηση/κατασκευή με το κλειδί στο χέρι!!!!!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Δικαιούχων Α: Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης μέχρι την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.
Κατηγορία Δικαιούχων Β: Τουριστικά Καταλύματα που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης, έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ 55 ή/και τους ΚΑΔ: 41.20.20.01, 41.20.20.02, δεν διαθέτουν άδεια (σήμα) λειτουργίας, και το ΑΦΜ της επιχείρησης δεν έχει αναπτύξει καμία οικονομική δραστηριότητα.
Περίοδος υποβολής από 18/12/2017 έως 28/3/2018
Περιοχή εφαρμογής: Όλη η Ελλάδα
Ύψος επιδότησης 25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.
Χρηματοδοτείται το 45%-50% των επιλέξιμων δαπανών. …

Τι χρηματοδοτείται:
Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος, Μεταφορικά μέσα, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις, Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου, Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου.
Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.